مدرس: خانم دکتر عبدی

تاریخ ورکشاپ: دوشنبه 30 خرداد 1401

مدت زمان: 2 ساعت