محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

650,000 تومان

موجود در انبار

 • جوانساز و روشن کننده نواحی خارجی تناسلی برای خانم ها و اقایان
 • روشن کننده نواحی کشاله ران و زیر بغل
دسته‌بندی:

ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻮاﻧﺴﺎز و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه Pink INTIMATE

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل راه ﺣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺴﺎزی و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﻮاﻧﺴﺎزی،روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﻟﯿﻔﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻫﺮ دوره ﺷﺎﻣﻞ ۵-۴ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ۱۰-۷ روز اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺎه ، از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از ﺷﯿﻮ و وﮐﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﻨﮏ Pink INTIMATE

 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﻔﺖ آﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎی زاﯾﺪ
 • ﻧﺮم ﮐﻨﻨﻨﺪه و ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ

اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺤﻠﻮل روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻨﮏ Pink INTIMATE

 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ واژﯾﻨﺎل
 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺷﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﯾﻨﻪ
 • درﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ
 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎی زاﯾﺪ(ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﻮن)

ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل Pink INTIMATE 

 1. اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮ روی وﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 3. ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮ روی ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮑﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﺷﻮد)۲ ﺗﺎ ۳ دﻗﯿﻘﻪ(. ۴- ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را
 4. ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 5. در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ۲ ﺗﺎ ۳ ﻣﺮﺗﺒﻪ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
 6. ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺮم ﯾﺎ ژل ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل:

 1. ﮐﻠﻮرواﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ دارای ﺧﻮاص ﺟﻮاﻧﺴﺎزی، ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری اﺳﺖ.
 2. اﺳﯿﺪ ﮐﻮﺟﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ.
 3. روﺳﯿﻨﻮل: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 4. ﺟﻨﯿﺴﺘﺎﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻻﯾﻪ درم در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی و از DNA ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 5. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 6. ﺑﺴﺎﺑﻮل(ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ): ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ.
 7. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روی DNA ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 8. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ژﻧﯿﺘﺎل اﺳﺖ.

ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن:

در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰی و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

اطلاعات بیشتر

دسته

مزوتراپی

میانگین امتیازات

5.00

02
( 2 نقد و بررسی )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
افزودن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 نقد برای این محصول

 1. 02

  توسط پیچک

  سلام من این محلول رو میخوام چطور باید تهیه کنم

  • توسط apaironadmin

   با سلام به زودی موجود میشه

 2. 02

  توسط Raha

  سلام این کرم رو میخام

  • توسط سعید ممتاز

   با سلام به زودی موجود میشه

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
سوالتان را بپرسید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم

منو اصلی

محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک