محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

(دیدگاه کاربر 7)
دسته:
 • جوانساز و روشن کننده نواحی خارجی تناسلی برای خانم ها و اقایان
 • روشن کننده نواحی کشاله ران و زیر بغل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی اجمالی

محلول روشن کننده نواحی تناسلی Pink INTIMATE

اﯾﻦ محلول روشن کننده نواحی تناسلی راه ﺣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺴﺎزي و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﻮاﻧﺴﺎزي،روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﻟﯿﻔﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 15 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻫﺮ دوره ﺷﺎﻣﻞ 5-4 ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ 10-7 روز اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺎه ، از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از ﺷﯿﻮ و وﮐﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﻨﮏ Pink INTIMATE

 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﻔﺖ آﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎي زاﯾﺪ
 • ﻧﺮم ﮐﻨﻨﻨﺪه و ﺟﻮاﻧﺴﺎزي ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ

اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن محلول روشن کننده نواحی تناسلی Pink INTIMATE

 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ واژﯾﻨﺎل
 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺷﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﯾﻨﻪ
 • درﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺴﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ
 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎي زاﯾﺪ(ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﻮن)

ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل Pink INTIMATE 

 1. اﺑﺘﺪا محل مورد نظر را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ  ﺷﺴﺘﺸﻮ دهید
 2. ﺳﭙﺲ یک میل از محلول را با سرنگ بردارید.
 3. ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮ روي ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮑﺎﻧﺪه و با دستکش (بدون دستکش پوست دست آسیب میبیند) ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب پوست ﺷﻮد  (2 ﺗﺎ 3 دﻗﯿﻘﻪ)
 4. ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را  ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 5. همین مراحل را مجددا یک ماه بعد تکرار کنید.
 6. ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺮم ﯾﺎ ژل ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل:

 1. ﮐﻠﻮرواﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ داراي ﺧﻮاص ﺟﻮاﻧﺴﺎزي، ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ.
 2. اﺳﯿﺪ ﮐﻮﺟﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ.
 3. روﺳﯿﻨﻮل: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 4. ﺟﻨﯿﺴﺘﺎﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻻﯾﻪ درم در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮي و از DNA ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 5. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 6. ﺑﺴﺎﺑﻮل(ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ): ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ.
 7. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روي DNA ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 8. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ژﻧﯿﺘﺎل اﺳﺖ.

ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن:

در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

برای دریافت تازه‌ترین اخبار و مقالات, وبلاگ آپایرون را از دست ندهید.

نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 دیدگاه برای محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

 1. توسطدر تاریخ

  سلام من این محلول رو میخوام چطور باید تهیه کنم

  • خریدار این محصول

   توسطدر تاریخ

   با سلام به زودی موجود میشه

 2. توسطدر تاریخ

  سلام این کرم رو میخام

  • توسطدر تاریخ

   با سلام به زودی موجود میشه

 3. توسطدر تاریخ

  من اینو میخام کی میارین پس؟؟؟؟

 4. توسطدر تاریخ

  پس کی میارین من اینو میخام

 5. توسطدر تاریخ

  سلام، محلول پینک موجود میشه به زودی؟

  • توسطدر تاریخ

   با سلام
   به محض موجود شدن این محصول، موجودی آن در سایت آپدیت می‌شود.
   با تشکر

 6. توسطدر تاریخ

  سلام، میشه دوباره موجود کنین

  • خریدار این محصول

   توسطدر تاریخ

   سلام به چشم حتما موجود میشه

 7. توسطدر تاریخ

  سلام، ممکنه این ماه موجود بشه؟

  • توسطدر تاریخ

   سلام
   فعلاً موجود نیست.

پرسش و پاسخ

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید