تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

(دیدگاه 4 کاربر)
دسته: Brand: NEURAMIS
 • جوانساز و روشن کننده نواحی خارجی تناسلی برای خانم ها و اقایان
 • روشن کننده نواحی کشاله ران و زیر بغل

۸۹۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻮاﻧﺴﺎز و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه Pink INTIMATE

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل راه ﺣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺴﺎزي و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﻮاﻧﺴﺎزي،روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﻟﯿﻔﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻫﺮ دوره ﺷﺎﻣﻞ ۵-۴ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ۱۰-۷ روز اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺎه ، از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از ﺷﯿﻮ و وﮐﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﻨﮏ Pink INTIMATE

 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﻔﺖ آﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎي زاﯾﺪ
 • ﻧﺮم ﮐﻨﻨﻨﺪه و ﺟﻮاﻧﺴﺎزي ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ

اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺤﻠﻮل روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻨﮏ Pink INTIMATE

 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ واژﯾﻨﺎل
 • درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺷﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﯾﻨﻪ
 • درﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺴﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ
 • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎي زاﯾﺪ(ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﻮن)

ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل Pink INTIMATE 

 1. اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮ روي وﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 3. ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮ روي ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮑﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﺷﻮد)۲ ﺗﺎ ۳ دﻗﯿﻘﻪ(. ۴- ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را
 4. ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 5. در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ۲ ﺗﺎ ۳ ﻣﺮﺗﺒﻪ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
 6. ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺮم ﯾﺎ ژل ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل:

 1. ﮐﻠﻮرواﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ داراي ﺧﻮاص ﺟﻮاﻧﺴﺎزي، ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ.
 2. اﺳﯿﺪ ﮐﻮﺟﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ.
 3. روﺳﯿﻨﻮل: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 4. ﺟﻨﯿﺴﺘﺎﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻻﯾﻪ درم در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮي و از DNA ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 5. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 6. ﺑﺴﺎﺑﻮل(ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ): ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ.
 7. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روي DNA ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
 8. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ژﻧﯿﺘﺎل اﺳﺖ.

ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن:

در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

سایر مشخصات
دسته

مزوتراپی

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 دیدگاه برای محلول روشن کننده نواحی تناسلی و تیره بدن پینک

 1. توسطدر تاریخ

  سلام من این محلول رو میخوام چطور باید تهیه کنم

  • خریدار این محصول

   توسطدر تاریخ

   با سلام به زودی موجود میشه

 2. توسطدر تاریخ

  سلام این کرم رو میخام

  • توسطدر تاریخ

   با سلام به زودی موجود میشه

 3. توسطدر تاریخ

  من اینو میخام کی میارین پس؟؟؟؟

 4. توسطدر تاریخ

  پس کی میارین من اینو میخام